MASS SCHEDULE

Monday:

7PM, Spanish - Mater Dei Chapel (Lower Church)

Tuesday:

7AM, English - Mater Dei Chapel (Lower Church)

Wednesday: 

7AM, Spanish - Mater Dei Chapel (Lower Church)

Thursday: 

7AM, English - Mater Dei Chapel (Lower Church)

Friday:

7PM, Spanish - Upper Church

Saturday:

6PM, Spanish - Mater Dei Chapel (Lower Church)

8PM, Neocatechumenate

Sunday:

8AM, Spanish - Upper Church

10AM, English - Upper Church

11:30AM, Spanish - Upper Church

11:30 AM, Spanish - Mater Dei Chapel (Lower Church)

6PM, Spanish - Upper Church

PARISH OFFICE &
PARISH HALL
PARISH CENTER &
SAINT JOSEPH'S CHAPEL                          
RECTORY

29 Green Street

Lynn, MA

01902

43 Green Street                                                       40 Green Street

Lynn, MA                                                                  Lynn, MA

01902                                                                        01902

 CHURCH &
MATER DEI CHAPEL

115 Union Street

Lynn, MA

01902

© 2017 by St. Joseph's Church, Lynn, MA.